Open deze pagina op je mobiel en installeer onze gratis app. ×

Algemene voorwaarden E-choppers

 
 
 
 

Huurvoorwaarden E-Chopper
 
Artikel 1.
De huurder wordt geacht de E-Chopper in goede staat te hebben ontvangen. Scheldesafari wordt geacht de E- chopper in goede staat te hebben afgeleverd.

Artikel 2.
Het rijden van E-chopper is alleen toegestaan voor personen vanaf 18 jaar en minimaal 1 jaar in het bezit van een geldig bromfietscertificaat (rijbewijs AM) of rijbewijs B. U dient dit te kunnen tonen wanneer daar naar wordt gevraagd. De huurder heeft de afgelopen 5 jaar geen rijontzegging gehad.

Artikel 3.
Het huren van een E-Chopper is volledig op eigen risico. De E-choppers zijn WA verzekerd. De huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal en alle overige schade die is ontstaan of is toegebracht aan de gehuurde E-Chopper, ongeacht of de schuld is ontstaan door de huurder of door derden. De huurder zal de hieruit voorvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van de vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, uiterlijk op de overeengekomen datum contant of per pin aan Scheldesafari voldoen.

Artikel 4.
De E-chopper mag niet door derden worden bestuurd. Mocht dit wel het geval zijn, dan is de huurder aansprakelijk voor de schade bij een eventueel ongeval.
 
Artikel 5.
Gedurende de activiteit bent u een verkeersdeelnemer en dient u zich aan de geldende verkeersregels voor een elektrische step / (brom-)fietsers te houden. Sinds 1 januari 2023 is het verplicht om een goedgekeurde helm te dragen op een E-Chopper.Boetes en of bekeuringen voortkomend uit eventuele verkeersovertredingen tijdens de huurperiode zijn altijd voor rekening van de huurder. Bekeuringen worden verhaald op de bestuurder van het voertuig.
 
Artikel 6.
Scheldesafari is gerechtigd om bij vermeend misbruik de E-Chopper onmiddellijk terug te nemen. Onder misbruik wordt in ieder geval ook verstaan:

  • trottoirranden op en af te rijden

  • met de E-chopper tijdens het rijden tegen elkaar aan te botsen

  • het berijden van de E-Chopper, terwijl men onder invloed is van alcohol of andere geestverruimende middelen.

  • het niet dragen van helm

 Artikel 7.
Om schade door derden te voorkomen en diefstal tegen te gaan, dient u de E-chopper altijd in het zicht te parkeren.
 
Artikel 8.
Het huren van een E-chopper is volledig op eigen risico. Scheldesafari is niet aansprakelijk voor ontstane schade aan goederen, huurder en of derden gedurende de huurperiode. Dit betreft eveneens schade aan kleding door regen, modder en/of ander vuil.
 
Artikel 9.
Wanneer de maximale huurtijd overschreden wordt, zal er een extra bedrag van €7,50 per E-chopper per kwartier in rekening gebracht worden. Wanneer u vroegtijdig terug bent blijft de volledige huurprijs intact.

 
 
Naam:____________________________                                           Handtekening voor akkoord:  _________________      
Datum:___________________________