Bedingungen

Algemene Voorwaarden ScheldeSafari
 
Artikel 1 Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
A. ScheldeSafari: Comfortcamping Schedeoord B.V.
B. Klant: de (rechts)persoon met wie SCHELDESAFARI een overeenkomst heeft gesloten
C. Deelnemer: de persoon die deelneemt aan het evenement
D. Evenement: dienst (bijvoorbeeld Rib varen), arrangement, levering, werkzaamheden of gebeurtenis die SCHELDESAFARI in opdracht van de Klant organiseert of uitvoert
E. Offerte: schriftelijke aanbieding, waaronder ook per email wordt verstaan, met het voorstel voor het uitvoeren van een evenement.
F. Partner: Rechtspersoon, niet zijnde SCHELDESAFARI, die de uitvoering van (een deel van) het evenement voor haar rekening neemt. 
G. Overeenkomst: Verbintenis tussen SCHELDESAFARI en Klant die tot stand komt door een goedkeuring van/akkoord op een door SCHELDESAFARI geleverde offerte.
 
Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen die door SCHELDESAFARI worden gesloten of onderhandeld, een en ander in de ruimste zin des woords.
2.2 Klant en deelnemer aanvaarden de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst of door het deelnemen aan een door SCHELDESAFARI georganiseerd evenement. 
2.3 Als SCHELDESAFARI niet steeds om strikte naleving van deze voorwaarden vraagt, betekent dit niet dat deze voorwaarden niet van toepassing zijn of dat SCHELDESAFARI het recht verliest om naleving van deze voorwaarden te verlangen.
2.4 Andere algemene voorwaarden, bijvoorbeeld die van de Klant, of wijzigingen op deze voorwaarden maken alleen dan deel uit van de overeenkomst als dit schriftelijk is overeengekomen.
2.5 Het mogelijk niet van toepassing (laten) zijn van (een deel van) deze Algemene Voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
 
Artikel 3 Totstandkoming en inhoud van de overeenkomst
3.1 Een met SCHELDESAFARI gesloten overeenkomst komt tot stand nadat SCHELDESAFARI de klant een offerte/bevestiging heeft doen toekomen en de klant de offerte schriftelijk/per mail heeft bevestigd. 
3.2 SCHELDESAFARI behoudt zich het recht voor om tegelijkertijd meerdere klanten aan een zelfde evenement te laten deelnemen.
3.3 SCHELDESAFARI heeft het recht zelf te bepalen welke boten en materialen worden ingezet, ondanks eventuele toezeggingen. Klant heeft geen recht op reclame wanneer een toegezegde boot niet beschikbaar blijkt te zijn. 
3.4 De prijzen en (optionele) reserveringen gelden tot de optievervaldatum, zoals vermeld in de offerte. Na deze datum kunnen prijzen, voorwaarden en beschikbaarheid niet worden gegarandeerd. 
3.5 Klant is verplicht bij de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en/of de deelnemers namens wie hij de overeenkomst aangaat aan SCHELDESAFARI te melden voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed verloop van het evenement. Dit geldt met name voor alle relevante medische en conditionele bijzonderheden.
 
Artikel 4 Handelingsbevoegdheid 
 
SCHELDESAFARI mag erop vertrouwen dat degene die namens of ten behoeve van de klant de overeenkomst aangaat, handelingsbevoegd is.
 
Artikel 5 Aansprakelijkheid ten opzichte van de Klant
5.1 SCHELDESAFARI zal een uiterste inspanning doen het evenement tot een groot succes te maken voor alle deelnemers en de klant. Indien een onderdeel van het evenement niet conform verwachting wordt nagekomen, is SCHELDESAFARI voor deze tekortkoming niet aansprakelijk, tenzij deze tekortkoming aan haar valt toe te rekenen. SCHELDESAFARI is nooit aansprakelijk indien;
A de tekortkoming in de nakoming aan de klant dan wel aan een deelnemer is toe te rekenen
B de tekortkoming in de nakoming redelijkerwijs niet kon worden voorzien of worden voorkomen en toe te rekenen is aan een derde of aan een partner.
C de tekortkoming het gevolg is van overmacht.